Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 •   Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 •  Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 •  Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

COM PODEU ENVIAR LES VOSTRES CONSULTES:

 • Les famílies membres del Consell Escolar informaran de les dates de les reunions per si les famílies volen enviar les seves consultes.
 • Les consultes que siguin d’interès general o que involucren a diverses famílies de l’escola s’han d’enviar a antonibrusi.consellescolar@gmail.com

Actes curs 2023-2024

Actes curs 2022-2023

· Resum Consell Escolar 201022

· Resum Consell Escolar 301122

· Resum Consell Escolar 240123

· Resum Consell Escolar 160223

· Resum Consell Escolar 260423

· Resum Consell Escolar 310523

· Resum Consell Escolar 290623

© 2020 AFA Antoni Brusi Avís Legal - Cookies