Clàusules inscripcions extraescolars curs 2023-2024

INFORMACIÓ ADDICIONAL PER A LA INSCRIPCIÓ A LES EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA AFA ANTONI BRUSI:        CURS 2023-2024

Data publicació: 11/12/2023

La inscripció de qualsevol de les activitats implica l’acceptació d’aquestes clàusules.

INSCRIPCIONS

 • Data d’inscripció d’activitats migdia: del 7 de juny al 20 de juny. A partir d’aquesta data, totes les inscripcions que es facin mitjançant el web quedaran en llista d’espera i les places seran confirmades al juliol.
 • Data d’inscripció d’activitats de tarda: del 7 de juny al 30 de juny. A partir d’aquesta data, totes les inscripcions que es facin mitjançant el web quedaran en llista d’espera i les places seran confirmades al setembre.
 • Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció dels alumnes. En cas de manca de places s’obriran llistes d’espera.

CALENDARI

 • Les activitats començaran el 18 de setembre.
 • El calendari de les activitats es regeix pel mateix calendari escolar de l’Escola Antoni Brusi (excursions, festes de lliure disposició, etc).
 • Les classes en dia festiu, per malaltia de l’alumne o per coincidència amb una altra activitat del Brusi (excursions) no es recuperen. En cas que el professor falti s’intentarà enviar un professor substitut.

ALTES I BAIXES

 • Les baixes de qualsevol activitat extraescolar seran TRIMESTRALS. Es podran realitzar les baixes mitjançant el web durant l’última quinzena del trimestre. No s’acceptaran baixes fora del termini establert.
 • Si no es comunica una baixa, entenem que l’infant continua cursant l’activitat durant el següent trimestre.
 • Es podran fer altes fora de termini sempre que quedin places disponibles i previ pagament de la totalitat de la primera quota a l’oficina de l’AFA (no pot començar l’extraescolar fins que no es faci efectiu el pagament).
 • Per donar d’alta de nou l’activitat dintre del mateix curs escolar, serà necessari abonar de nou la matrícula, excepte en aquells casos on hi hagi un motiu justificat.
 • Durant el període de jornada intensiva del mes de juny les activitats extraescolars es realitzaran amb normalitat, ja que formen part del tercer trimestre i es cobrarà el mes sencer.

PAGAMENTS

 • Es un requisit indispensable estar al corrent de la quota de soci de l’AFA.
 • L’incompliment en els pagaments de les activitats serà motiu de baixa del servei d’extraescolars i/o acollida fins que la família es posi al dia en els pagaments.
 • A principis del mes de Setembre es cobraran les matrícules de les activitats a les quals estiguin inscrits els vostres fills/filles
 • Les activitats es cobren mensualment per domiciliació bancària (excepte primera quota d’altes fora de termini que es pagarà a l’oficina).
 • Les activitats al mes de setembre es cobrarà la meitat de la quota.
 • Les quotes no són retornables ni es faran descomptes per cap motiu (no assistència per malaltia, accident, viatges, etc.)
 • Si es retorna un rebut, s’informarà a la família que ha de passar per l’oficina de l’AFA per fer el pagament i cobrar les despeses de devolució (2,42 euros). Si no s’efectua el pagament en el termini establert es donarà de baixa l’infant de l’extraescolar i/o servei d’acollida.  
 • Els preus de les activitats poden estar subjectes a variacions previ avís a les famílies.

HORARIS

 • Es recorda la necessitat de respectar els horaris de recollida dels infants. En cas de no respectar l’horari s’activarà el protocol corresponent.

 

NOTA: La cancel·lació d’una activitat es farà  TRIMESTRALMENT. 

 

 

CLÀUSULES DE MÚSICA:

 • Data d’inscripció d’activitats migdia: del 7 de juny al 20 de juny. Els alumnes que no hagin formalitzat la matrícula abans del 20 de juny entraran en llista d’espera i es tindrà en compte l’ordre d’inscripció dels alumnes nous en cas de manca de places.
 • Per organitzar els horaris de música és necessari que realitzeu les inscripcions de totes les activitats de migdia que farà el vostre fill (Escacs, Còmic, Idiomes, Jumping Clay i Teatre, i indicar si NO es queda a dinar habitualment). Si no ho indiqueu, no es garantitza la compatibilitat d’activitats.
 • Les classes de música s’iniciaran el 18 de setembre. En el cas dels alumnes que es matriculin d’instrument al setembre, iniciaran les classes a l’octubre sempre i quan quedin places.
 • El calendari de l’activitat es regeix pel mateix calendari escolar de l’Escola Antoni Brusi (excursions, festes de lliure disposició, etc…)
 • Les classes en dia festiu, per malaltia de l’alumne o per coincidència amb una altra activitat del Brusi (excursions) no es recuperen. Els professorat d’instrument realitzarà classes col·lectives d’instrument per tal de compensar les sessions perdudes pels casos expressats anteriorment.
 • Les classes d’instrument només es recuperen en cas que el professor falti. Sempre s’intentarà enviar un professor substitut a no ser que el professor i l’alumne ho hagin acordat prèviament.
 • Un cop estigui publicat el calendari escolar del curs 23/24 i les escoles hagin informat dels dies festius de lliure disposició, determinarem quines classes compensatòries han de rebre l’alumnat de dilluns i/o divendres per tal d’equilibrar la mitjana de classes anuals i que sigui coherent amb els diferents dies de la setmana. Aquestes classes compensatòries seran en el format que el professor/a cregui convenient (allargament de classes, sessions col·lectives, etc.)
 • Durant el període de jornada intensiva del mes de juny l’activitat de música continua tot i que pot variar una mica l’horari.
 • Els alumnes que no es quedin a dinar a l’escola faran classe d’instrument a les 12’30 o a les 14’30h. En cap cas es podran quedar en horari de migdia al pati.
 • Pagaments: El mes de setembre es cobrarà la meitat de la quota.  La resta de l’any i fins al mes de juny es cobrarà el mes sencer.

Proposta de línies educatives de música segons el curs:

Alumnes de cicle infantil:

 • P3 ___ 1h setmanal de Taller de música 
 • P4 ___ 1h setmanal de Taller de música 
 • P5 ___ 1h setmanal de Taller Roda d’instruments 

Alumnes de primària:

 • 1r curs ___ 1/2 h setmanal d’instrument individual 
 • De 2n a 6è ___ 1/2 h setmanal d’instrument individual + 1h setmanal  de Llenguatge Musical (obligatori si es fa instrument).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a:  afa.brusi@gmail.com

AFA ANTONI BRUSI

 

 

© 2020 AFA Antoni Brusi Avís Legal - Cookies